Hoppa till sidans innehåll

Medlemsanmälan


Medlem i Riksidrottsförbundet
Vid medlemsskap i Riksidrottsförbundet (RF), erhålls Grundförsäkringen (se meny-länk). Medlemsskap ansöks via Svenska Vattenskid och Wakeboardförbundet (SVWF). Medlemsavgiften betalas till SVWF och distriktsförbundet varje år. Den egna föreningens medlemmar kan då ställa upp i tävlingar sanktionerade av SVWF, genom att beställa en tävlingslicens, som är en personlig försäkring för aktiva idrottsutövare och ledare. Man får också tidningen Vattenskidnytt och rabatter på många företag via sitt licenskort.
Ansökan skickas till:
 
Svenska Vattenskid och Wakeboradförbundet
Lagastigsgatan 6, 287 32 Strömsnäsbruk
 
Ansökningsformulär högerklicka och välj "Spara som..." för att ladda ner dokumentet i pdf-format
 
Utdrag ur RF:s Stadgar - 8 kap Föreningarna
1 § Medlemskap i specialidrottsförbund (SF)
Ideell förening, som består av enbart fysiska personer, får efter skriftlig ansökan upptas som medlem i SF om nedanstående villkor är uppfyllda.
 1. Ansökningen om medlemskap är upprättad enligt RF:s anvisningar och är åtföljd av föreningens stadgar, vilka skall upprättas på grundval av RF:s normalstadgar för idrottsförening.
 2. Föreningen bedriver sådan idrottslig verksamhet som administreras av det SF till vilken ansökan ges in samt även i övrigt uppfyller de särskilda villkor för medlemskap som SF uppställer i sina stadgar.
 3. Föreningen har förbundit sig att i sin idrottsliga verksamhet följa RF:s och respektive SF:s stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av överordnat idrottsorgan.
 4. Föreningens namn inte är olämpligt eller kan förväxlas med en till RF redan ansluten förening.
 5. Föreningen har betalat de avgifter som SF i vederbörlig ordning kan ha bestämt.
Lämnar SF förenings ansökan utan bifall, får föreningen överklaga beslutet hos RIN enligt reglerna i 15 kap.
2 § Utträde, uteslutning av förening ur SF
Förening, som önskar utträda ur SF, skall skriftligen anmäla detta. Har föreningen inte betalat föreskrivna avgifter till SF, bestämmer SF-styrelsen om de skall betalas eller inte.

Förening, som inte har betalat årsavgift under två på varandra följande år, får anses ha begärt sitt utträde ur SF. Medlemskapet upphör genom att föreningen avförs från medlemsförteckningen.

Utan att anmälan om utträde föreligger får SF utesluta förening om den - trots påminnelser - underlåter att följa vad som föreskrivs i RF:s eller vederbörande SF:s stadgar.

Förening får också uteslutas, om den har underlåtit att rätta sig efter beslut som i vederbörlig ordning har fattats av RF, SF, DF eller SDF eller annars påtagligt har motarbetat SF:s intressen.

Fråga om uteslutning får inte avgöras förrän föreningen har fått tillfälle att yttra sig inom viss av SF-styrelsen angiven tid. I beslut om uteslutning skall skälen härför redovisas samt anges vad den uteslutna föreningen skall iaktta för överklagande av beslutet.

Beslut om uteslutning får överklagas hos RIN enligt reglerna i 15 kap.
3 § Distriktstillhörighet
Förening tillhör dels det DF inom vars område föreningens hemort är belägen, dels vederbörande SF:s distriktsorgan inom det distrikt i vilket föreningens hemort är belägen.
4 § Rösträtt
Om förenings rösträtt vid SDF-möte föreskrivs i SDF:s stadgar.
5 § Åligganden
Förening skall:

 1. följa RF:s stadgar samt vederbörande SF:s stadgar och tävlingsregler samt beslut fattade av överordnat idrottsorgan,
 2. årligen betala årsavgift och avge rapport enligt SF:s stadgar,
 3. på begäran av RS eller vederbörande SF-, SDF- eller DF-styrelse ställa föreningens handlingar till förfogande, samt lämna av dessa organ begärda uppgifter,
 4. föra räkenskaper och upprätta verksamhetsberättelse med resultat och balansräkning, föra protokoll vid årsmöten, andra föreningsmöten och styrelsens sammanträden samt föra medlemsförteckning,
 5. hålla årsmöte och härvid, efter verkställd revision, besluta om ansvarsfrihet för styrelsens förvaltning, samt
 6. på begäran av RIN eller Dopingkommissionen lämna uppgifter samt avge yttranden.
6 § Medlemskap i förening
Fysisk person upptas som medlem i förening efter ansökan.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer att motarbeta föreningens ändamål eller intressen.

Medlem får inte uteslutas av annan anledning än att medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, brutit mot föreningens stadgar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen.

Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.

Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas förrän medlemmen fått tillfälle att yttra sig inom viss av föreningsstyrelsen angiven tid, minst 14 dagar. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet tillställas medlemmen.

Beslut om att vägra medlemskap, uteslutning eller varning får överklagas enligt reglerna i 15 kap.
7 § Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlemmen:

 • har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna,
 • har rätt till information om föreningens angelägenheter,
 • skall följa föreningens stadgar och beslut som fattats av föreningsorgan samt följa i 1 § 3. nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut,
 • har inte rätt till del av föreningens behållning eller egendom vid upplösning av föreningen,
 • skall betala de avgifter som beslutats av föreningen.
8 § Medlems deltagande i den idrottsliga verksamheten
Medlem har rätt att delta i föreningens idrottsliga verksamhet under de former som är vedertagna inom idrotten och på samma villkor som gäller för övriga medlemmar.

Medlem får inte delta i tävling eller uppvisning utan medgivande av föreningsstyrelsen eller, om denna har så bestämt, av sektionsstyrelsen. Om medlem önskar delta i tävling eller uppvisning utanför Sverige, skall också vederbörande SF ge sitt samtycke, såvida inte SF i sina stadgar eller i tävlingsregler fastställt annan ordning.

Är arrangören inte ansluten till det SF som är organiserat för att omhänderha den idrottsgren vilken tävlingen eller uppvisningen gäller, får medlemmen delta endast om detta SF har godkänt deltagandet.
 
Mer information på Riksidrottsförbundets hemsida eller via ditt regionala Distriktsförbund, se "Länkar"
Uppdaterad: 16 FEB 2012 09:53 Skribent: Tobias Aderum

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Västsvenska Vattenskid & Wakeboardförbundet
Per Rudhag, Utlandagatan 31
412 61 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: per.rudhag@stroms-gb...

Se all info