Hoppa till sidans innehåll

Stadgar


Stadgarna - Föreningens Regler
När man startar en förening behövs ett regelverk för föreningen och dess medlemmar. Detta regelverk kallas "Stadgar". I stadgarna bör vissa allmänna saker stå, såsom föreningens namn och verksamhet. Föreningen kan också skriva in egna lokala regler, exempelvis såsom "Vem som ska få köra klubbens båt" eller "När ska medlemsavgiften vara betald". Det uppkommer förr eller senare situationer/frågor där man kan luta sig mot stadgarna och lösa problemet. Detta fungerar naturligtvis bara om man tänkt igenom stadgarna och skrivit in sådant som kan tänkas hända.
Riksidrottsförbundet (RF) har tagit fram en mall för stadgar i en förening, som innehåller de paragrafer som behövs för medlemsskap i RF. RF:s normalstadgar kan användas för att skapa egna stadgar i föreningen. Ladda hem nedanstående normalstadgar i pdf-format för utskrift, eller i word-format (.doc) för direkt redigering i datorn, så som Er förening önskar dem.
Normalstadgar.pdf          Normalstadgar.doc
 
Om Ni inte direkt önskar medlemsskap i RF, kan man börja med nedanstående förslag till stadgar. De kan senare kompletteras med paragrafer och förtydliganden från RF:s normalstadgar, för att ansöka om medlemsskap.
Innehåll i stadgarna
I föreningens stadgar bör det här stå med:
1§ Föreningens namn
Föreningens namn är x x (förkortning).
2§ Föreningens hemort
Föreningens hemort är x kommun.
3§ Föreningens verksamhetsmål
Att bedriva vattenskidåkning i x kommun och dess närhet. Samt verka för sportens utveckling inom verksamhetsområdet både på elit- som rekreations nivå.
4§ Medlem
Föreningen mottager som medlem den som erlaggt medlemsavgift samt rättar sig efter föreningens stadgar. Varje medlem har fr.o.m. 14 års ålder en röst. Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna samt har rätt till information om föreningens angelägenheter. Medlemskapet upphör att gälla om medlemsavgift ej erläggs eller om medlemmen önskar utträde ur föreningen. Medlemmen ska erhålla en kopia av stadgarna och ev. andra regler, policys eller skötselråd som föreningen innehar och använder.
5§ Uteslutning av medlem
Föreningen äger rätt att utesluta medlem som ej följer föreningens stadgar eller som på något sätt avsiktligt skadat föreningen eller dess anseende.
6§ Val av styrelse och dess sammansättning
Föreningens verksamhet leds av en styrelse. Denna består av följande funktioner.
 • Ordförande
 • Vice ordförande
 • Kassör
 • Sekreterare
 • En ledamot
Föreningen väljer på årsmöte ordförande, samt fyra (4) ledamöter och två (2) suppleanter. Funktioner utses inom styrelsen. Ordförande väljs för ett år.
7§ Styrelsens arbete
Styrelsen ska genomföra den verksamhetsplan som beslutats om på årsmöte eller medlemsmöte. Styrelsen ska sköta de administrativa uppgifter och kostnader som uppkommer under verksamhetsåret. Beslut av betydande ekonomiska händelser utanför budget, ska beslutas av hela föreningen, genom att styrelsen sammankallar till ett medlemsmöte. Styrelsemöten ska protokollföras så att frånvarande kan läsa och förstå vad mötet innehöll. Datum, plats och deltagare på mötet ska framgå. Styrelsen ska lämna en förvaltningsberättelse samt en resultat- och balansrapport till revisorerna för revision, senast tre veckor före årsmötet. En verksamhetsberättelse ska skrivas och uppläsas på årsmötet.
8§ Revisorer
Föreningen ska ha två (2) revisorer. De ska kontrollera styrelsens förvaltning av föreningen under verksamhetsåret. Bokföringen ska kontrolleras och en revisionsberättelse ska skrivas. Revisorerna ska läsa upp revisionsberättelsen på årsmötet och därefter föreslå årsmötet, om ansvarsfrihet för styrelsen kan ges. Revisorerna får inte inneha någon annan förtroendepost i föreningen.
9§ Valberedning
Valberedningen ska bestå av två (2) personer. De ska senast två månader före årsmötet kontakta de styrelsemedlemmar vars mandattid går ut vid årsmötet och fråga om de ställer upp för omval. Valberedningens förslag på styrelse ska vara styrelsen tillhanda senast 4 veckor före årsmötet.
10§ Firmatecknare
Ordförande och kassör ska vara firmatecknare. De ska kunna ta ut medel på föreningens konton var för sig.
11§ Årsmöte och kallelse
Årsmöte hålls under första kvartalet varje år på dag som styrelsen bestämmer. Kallelse kungörs via lokalpressen eller på annat sätt minst två veckor före den dag mötet skall hållas. Årsmötet är beslutsmässigt då kallelse kungjorts inom tiden, samt att minst en medlem med rösträtt och som inte sitter i styrelsen, är fysiskt närvarande. Ombudsröstning tillåts inte.
12§ Motioner
Förslag som enskild medlem önskar framlägga för behandling vid årsmötet ska minst två veckor i förväg inlämnas till styrelsen.
13§ Dagordning på årsmötet
Ärenden som alltid ska avhandlas på årsmötet.
 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd (läggs som bilaga till protokollet)
 3. Mötets beslutsmässighet
 4. Val av mötesordförande
 5. Val av mötessekreterare
 6. Val av rösträknare
 7. Val av justerare
 8. Adjungeringar
 9. Fastställande av dagordning
 10. Verksamhetsberättelse
 11. Ekonomisk berättelse
 12. Revisionsberättelse
 13. Frågan om ansvarsfrihet
 14. Verksamhetsplan
 15. Motioner
 16. Medlemsavgift
 17. Budget
 18. Val av styrelse
 19. Val av valberedare
 20. Val av revisorer
 21. Övriga frågor
 22. Mötets avslutande
14§ Medlemsavgift
Föreningen ska ha medlemsavgift. Storleken avgörs av årsmötet för kommande verksamhetsår.
15§ Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster. I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till bestämt idrottsfrämjande ändamål, dels var den upplösta föreningens handlingar m.m. skall arkiveras t.ex i folkrörelsearkiv eller motsvarande.
16§ Ändring av stadgar
Förslag om ändring av dessa stadgar skall lämnas till styrelsen minst sex veckor före årsmötet eller på det föreningsmöte frågan skall tas upp. Styrelsen skall med eget utlåtande överlämna förslaget till föreningen för granskning senast tre veckor före mötet. För ändring av stadgarna fordras att minst två tredjedelar av de röstande, röstar för ändringen.
Uppdaterad: 22 JAN 2012 12:17 Skribent: Tobias Aderum

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Västsvenska Vattenskid & Wakeboardförbundet
Per Rudhag, Utlandagatan 31
412 61 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: per.rudhag@stroms-gb...

Se all info