Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen


Styrelsen
Styrelsen i en förening är den grupp människor som blivit utsedda av årsmötet att sköta föreningens dagliga administration under året. En styrelse måste ha minst tre medlemmar, men kan också vara i princip hur stor som helst.
Ordförande
Ordföranden är ofta en central person i föreningen. Det bör vara ordföranden som driver på och verkar för föreningens framåtskridande. På grund av att ordföranden är den som skall leda styrelsens administrering och samordnandet av styrelseposterna är det viktigt att styrelsen fungerar bra under ordföranden. En vanlig missuppfattning är att ordföranden själv ska utföra allt administrativt arbete. Så är självklart inte fallet, även om ordförandens tyngsta ansvar är att hålla i administrerandet, det vill säga att se till att de som tar på sig olika uppgifter sköter dem. Detta kräver att ordföranden kan förlita sig på att de andra i styrelsen innehar sin position på grund av sitt intresse. Ordförandens roligare uppgifter handlar om att vara föreningens ansikte utåt och därför representera föreningen gentemot kommunen, distriktförbund, VSVF, SVF, RF och ev. markägare etc.
Vice ordförande
Ibland är ordföranden borta och kan inte hålla i möten och samordning. Eftersom dennes roll är så pass viktig har ordföranden en ersättare som hela tiden bör vara med i arbetet, för att snabbt kunna rycka in då det behövs. Oftast är dock inte ordföranden borta och det förväntas då att vice ordföranden självmant tar på sig att arbeta och driva saker som styrelsen har beslutat att genomföra.
Sekreterare
Sekreteraren har en av de viktigaste funktionerna i föreningen. Det är sekreterarens uppgift att skicka ut kallelser inför möten, sammanställa en dagordning, skriva ut protokoll från möten och händelser samt se till att de sprids till alla som ska ha dem. Protokollen bör skrivas så man vid senare möten kan gå tillbaka och kontrollera vilka beslut som tagits samt vem som tog på sig att utföra arbetet. Dessutom ska protkollen kunna läsas och förstås av medlemmar och styrelseledamöter som inte var med på mötet. Det är även sekreteraren som ska se till att det finns ett medlemsregister för föreningen även om andra i styrelsen hjälper till med det dagliga.
Kassör
Kassörens främsta uppgift är att hålla i föreningens ekonomi, vilket är ett ganska stort område. Han/Hon ska inte bara summera föreningens ekonomi innan varje styrelsemöte utan även hålla reda på när de olika bidragen ska sökas. Varje månad ska kassören även se till att de räkningar föreningen fått blir betalda. Detta bör ske senast tre till fyra dagar innan räkningen förfaller för att pengarna ska komma in i tid. När verksamhetsåret slutat (vanligtvis 31 december), ska kassören i god tid före årsmötet sammanställa en årsredovisning för verksamhetsåret och skicka den till revisorn så att denne har tid på sig att granska handlingarna inför årsmötet (minst 3 veckor).
Ledamöter
Ledamöter har ingen konventionellt fastslagen uppgift i föreningen. De bör dock vara engagerade nog för att ta tag i de projekt och fasta uppgifter som finns i föreningens dagliga skötsel.
Suppleanter
Detta är föreningsmedlemmar som väljs på årsmötet till ersättare, men har begränsad rösträtt då de endast ersätter frånvarande styrelseledamöter på möten. Om en ledamot avgår får första ersättaren i turordningen ta över ledamotens plats. Ersättarna ska därför veta vad som händer inom styrelsen.
 
Föreningsstyrelsens ansvar
När en person blir vald till styrelseledamot av medlemmarna på föreningens årsmöte inträder ett ansvarstagande. Han eller hon har genom valet fått övriga medlemmars förtroende att sköta föreningens förvaltning och förväntas göra det inom härför angivna ramar. I styrelseledamöternas åliggande ingår särskilt att tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas, att verkställa av årsmötet fattade beslut, att planera, leda och fördela arbetet inom föreningen, att ansvara för och förvalta föreningens medel, att tillställa revisorerna räkenskaper m.m. samt att förbereda årsmöte.
Det ankommer på varje enskild styrelseledamot att utföra sitt uppdrag på ett korrekt, lojalt och omsorgsfullt sätt. Skulle styrelseledamot inte leva upp till detta finns risk för att han eller hon kan bli personligen ansvarig för den skada som åsamkas föreningen.
För ideella föreningar, liksom för andra samverkansformer som är en juridisk person, gäller dock som huvudregel att det är den juridiska personen som med sina tillgångar svarar för föreningens åtaganden. Styrelsen och medlemmarna går fria från ansvar så länge som verksamheten har skötts på ett korrekt och riktigt sätt. I själva verket kan man säga att medlemmarna i princip alltid går fria från ansvar. Styrelsen och eventuella andra föreningsföreträdare kan dock under vissa förutsättningar ställas till ansvar bl.a. på grund av att det dessa personer som anförtrotts uppdraget att sköta föreningens angelägenheter.
Ansvarigheten kan förenklat indelas i tre områden; skadeståndsansvar, straffrättsligt ansvar respektive personligt betalningsansvar.
Skadeståndsansvar
Den som har fått medlemmarnas (årsmötets) förtroende att sköta föreningens angelägenheter, eller den som av styrelsen har fått rätt att företräda föreningen, och som uppsåtligen eller av vårdslöshet vid fullgörande av uppdraget orsakar föreningen skada kan bli skadeståndsansvarig. Skadeståndsskyldighet kan föreligga både mot föreningen och mot utomstående.
Fråga om ansvar för föreningens företrädare gentemot föreningen uppkommer normalt vid årsmötet. Under punkten "fråga om ansvarsfrihet" kan medlemmarna ifrågasätta styrelsens sätt att sköta föreningen. Anser man att hela styrelsen eller enskilda ledamöter har varit oaktsamma och härigenom orsakat föreningen ekonomisk skada, kan mötet besluta att inte bevilja styrelsen eller de enskilda styrelseledamöterna ansvarsfrihet. Om ansvarsfrihet inte beviljas har föreningen, genom den nyvalda styrelsen (dessvärre har det förekommit att medlemmarna vid årsmöte har valt om den styrelse man just beslutat att inte bevilja ansvarsfrihet - vilket uppenbarligen tyder på att man inte har förstått att styrelsen arbetar), att inom ett år möjlighet att väcka talan vid tingsrätten mot ledamöterna.
Utomstående kan enligt skadeståndslagen rikta skadeståndsansvar mot föreningens företrädare för person- eller sakskada som har orsakats uppsåtligen eller av oaktsamhet. Utomstående kan i det här fallet vara enskild medlem i föreningen, fordringsägare m fl. Grundas skadeståndstalan på brottslig handling gäller andra regler vilka inte närmare berörs här.
Straffrättsligt ansvar
Föreningens styrelse är skyldig att se till att brott inte begås i föreningens verksamhet. Föreningen som sådan är skyldig att följa gällande lagstiftning. En juridisk person kan emellertid som huvudregel inte ådömas straff (undantag för s k företagsbot). I stället svarar föreningens företrädare.
Med hänsyn till att det ofta förekommer en arbetsfördelning inom styrelsen (föreningsledningen) torde sannolikheten vara stor att endast den eller de närmast ansvariga ställs till svars (åtalas) för eventuella överträdelser. Inom idrotten har det förekommit fall där en ordförande (vilken ansågs borde känna till vad som förekom inom föreningen) och en kassör har dömt till fängelse för skattebrott. Det har även förekommit att en adjungerad styrelseledamot, som har varit närmast ansvarig för redovisning av skatter och avgifter, har fällts till ansvar.
Personligt betalningsansvar
Om allt är i sin ordning gäller som nämnts att föreningen ansvarar med sina tillgångar för de skulder som uppkommer i föreningen. Om allt inte är som det ska, kan föreningens företrädare bli personligt ekonomiskt ansvariga. Så är fallet för det första om det skulle visa sig att föreningen inte uppfyller kraven för att vara en juridisk person. Saknar föreningen egna antagna stadgar är inte kraven uppfyllda, och då blir de som ingått avtal själva ansvariga för eventuella ekonomiska följder.
Det man främst förknippar med personligt betalningsansvar avser emellertid skatter och avgifter till det allmänna som föreningen underlåtit att betala eller redovisa. Enligt den Skattebetalningslag (1997:483) som trädde ikraft den 1 november 1997 finns bestämmelser som bl.a. reglerar ansvaret för företrädare för juridisk person.
Om någon i egenskap av företrädare för en juridisk person inte i rätt tid har gjort föreskrivet skatteavdrag, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala belopp som har bestämts enligt 11 kap. 19 § jämte ränta. Om en företrädare för en juridisk person i övrigt har underlåtit att betala skatt enligt denna lag, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala skatten och räntan på den. Första stycket gäller inte, om det innan skatten skulle ha betalats har vidtagits sådana åtgärder som krävs för att få tillstånd en samlad avveckling av den juridiska personens skulder med hänsyn till samtliga borgenärers intressen.
Om företrädaren har lämnat oriktiga uppgifter som har lett till att den juridiska personen tillgodoräknats överskjutande ingående mervärdesskatt med ett för stort belopp, är företrädaren tillsammans med den juridiska personen skyldig att betala beloppet och räntan på detta. Om det finns särskilda skäl, får företrädaren helt eller delvis befrias från betalningsskyldighet enligt denna paragraf.
Med föreningens företrädare avses både styrelse och eventuella andra personer som närmast kan ha haft ansvar att se till att skatter och avgifter redovisas. Ansvaret är solidariskt vilket innebär att hela betalningen kan krävas hos vem som helst av föreningen eller företrädarna. Har föreningen inte medel som förslår, kan t ex den som sitter på de största tillgångarna i föreningens styrelse bli den som får betala.
I sammanhanget bör erinras om att den som t ex går i borgen för föreningens lån, därigenom påtar sig att såsom egen skuld betala föreningens åtagande i det fall föreningen inte har resurser därtill. Detta betalningsansvar gäller oberoende av om föreningen har skötts bra eller dåligt.
Uppdaterad: 22 JAN 2012 12:17 Skribent: Tobias Aderum

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Västsvenska Vattenskid & Wakeboardförbundet
Per Rudhag, Utlandagatan 31
412 61 Göteborg

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: per.rudhag@stroms-gb...

Se all info