Hoppa till sidans innehåll

Nu siktar valberedningen mot 2016

17 NOV 2015 11:20
Nu börjar arbetet för valberedningen med att ta fram underlag för nomineringar inför förbundsmötet den 6 mars 2016.

För att valberedningen skall kunna göra ett bra jobb behövs att SDF och föreningar hjälper till med att nominera personer som man anser kunna göra nytta på de platser som skall tillsättas.
  • Skapad: 17 NOV 2015 11:20

På varje förbundsmöte skall följande val göras:

  • En förbundsordförande (1år)
  • Tre ledamöter (2 år)
  • Tre suppleanter (1år) inbördes ordning skall framgå
  • En revisor och en revisorssuppleant (1år)
  • En ordförande och fyra ledamöter till valberedning (1år) alla distrikt skall vara representerade.
  • Erforderliga ombud och suppleanter till RF-stämma

Valberedningen skall jobba utifrån antagna stadgar enligt nedan.
De skall exempelvis fråga om någon av de sittande ledamöterna vill kandidera till posten igen.

 

(Utdrag ur stadgar)


3 Kap Valberedningen

1 § Sammansättning m.m.

Valberedningen, som skall vara sammansatt av båda könen, utgörs av ordföranden och 4 övriga ledamöter valda av förbundsmötet.
Valberedningen utser bland sina ledamöter vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

2 § Åligganden

Valberedningen skall senast 1 december före förbundsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid förbundsmötets slut, om de vill kandidera för nästkommande mandatperiod. Senast 15 december före förbundsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade organisationer vilka som står i tur att avgå och namnen på dem som har avböjt återval.

Senast 1 februari före förbundsmötet skall valberedningen skriftligen delge röstberättigade organisationer sitt förslag beträffande varje val enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna samt meddela namnen på de kandidater i övrigt som i föreslagits till valberedningen.

Den som ingår i valberedningen får inte obehörigen yppa vad han i denna egenskap fått kännedom om. Valberedningens beslut skall protokollföras och efter förbundsmötet skall protokollet överlämnas till förbundsstyrelsen.

3 § Förslagsrätt till valberedningen samt nominering vid förbundsmötet

Föreningar och SDF får senast den 15 januari före förbundsmötet till valberedningen avge förslag på personer för valen enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.
Innan kandidatnomineringen börjar vid förbundsmötet, skall valberedningen meddela sitt förslag beträffande varje val som skall förekomma enligt 2 kap. 5 § 11-13 punkterna.

Kandidatnomineringen är fri vilket innebär att ombud äger rätt att nominera personer utöver dem som föreslagits till valberedningen. Den som vid mötet föreslår kandidat, som inte är närvarande vid mötet, bör försäkra sig om att personen är villig att åta sig uppdraget.

Skribent: Kansliet SVWF

 

Hitta förening

 

                      CRAFT
  Officiell Textilpartner till SVWF

 

 

Vi är medlemmar i Städa Sverige

http://www.youtube.com/watch?v=GMDz_R3Wf5o

Postadress:
Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet
Slottsmöllan 10 B
302 31 Halmstad

Besöksadress:
Slottsmöllan 10 B, Röd info - Entré E vid obelisken
302 31 Halmstad

Kontakt:
Tel: +46704834963, +46765869290
E-post: This is a mailto link